Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na 101 UNDERGROUD RIDERS

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na stránkách

shop.101undergroudriders.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je BECOME s.r.o., IČ:01916564, DIČ:CZ01916564 , se sídlem Jirkovská 231, 431 59 Vysoká Pec a kupujícího. Předmětem objednávky je zboží uvedené v internetovém katalogu prodávajícího, kde jsou uvedeny rovněž ceny zboží.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.),  ve znění násl.předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)ve znění násl.předpisů
-------------------------------------------------------------

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu 101undergroudriders.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s obojím souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky a obchodních podmínek. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu 101undergroudriders.cz dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou předány žádnému třetímu subjektu. Budou sloužit pouze k vyřizování objednávek, nabídek a komunikaci se zákazníkem.

Každou objednávku můžete do 24 hodin bezplatně zrušit, a to e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky, popřípadě popis objednaného zboží. Prodávající obdržení objednávky kupujícího neprodleně potvrdí (§1827 občanského zákoníku)

 

Nevyzvednutí dobírky není odstoupení od kupní smlouvy!!!

Pokud chcete od kupní smlouvy odstoupit, lze objednávku pokud ještě nebyla odeslána stornovat. Vždy je časová prodleva mezi objednáním a odesláním balíku. Další možnost je, zásilku převzít a zboží nám vrátit ve 14 denní lhůtě.

Na základě obchodních podmínek a v souladu s §2048 a násl. Občanského zákoníku budeme v případě nevyzvednutí dobírkové zásilky požadovat úhradu nákladů spojených s expedicí Vaší objednávky ve výši 600,- Kč. Smluvní strany tak výslovně ujednávají a to potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícím smluvní pokutu ve výši 600,-Kč za každé porušení smluvní povinnosti kupujícího řádně dodané zboží odebrat.

Náklady se skládají z ceny poštovného a z administrativně technických nákladů spojených s expedicí objednávky (vyskladnění, zabalení, vystavení dokumentů k zásilce, manipulace se zásilkou....)

V případě že částku neuhradíte v požadovaném termínu budeme nuceni přistoupit k jejímu vymáhání právní cestou. V takovémto případě však budeme požadovat též úhradu veškerých nákladů spojených s jejím vymáháním.

-------------------------------------------

Platební a dodací podmínky
Veškeré zboží zasíláme nejpozději do 3 pracovních dnů (většinou týž nebo druhý den) od objednávky prostřednictvím PPL, či České pošty (Obchodní balík). Přijetí objednávky a odeslání zásilky vždy potvrzujeme na vašem e-mailu! O odeslání zásilky Vás budeme informovat na uvedenou e-mailovou adresu, kterou uvedete při objednání. Zboží lze také odebrat osobně na adrese : BECOME s.r.o., Jirkovská 231, 431 59 Vysoká Pec, kdy je potřebné se vždy předem domluvit. Při odběru ve větším množství je možné se domluvit indivudálně – kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

ceník dopravy naleznete v sekci CENA DOPRAVY

 

-------------------------------------------

Ochrana osobních údajů

Společnost BECOME s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Výkon pracovněprávní agendy
 • Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům
 • Zabezpečení činnosti společnosti
 • Ochrana osob, majetku a obchodních informací
 • Marketing

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:

 • a) subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 • b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

5) Máte právo:

 • a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
 • b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje jsou nepřesné),
 • c) požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • d) podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči BECOME s.r.o. uplatňujte cestou Kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: santorova@101riders.com


-------------------------------------------

Záruka, reklamace, reklamační řád
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem (viz. dále) internetového obchodu 101undergroudriders.cz a právním řádem platným v ČR. Pokud není uvedeno jinak,  se poskytuje na veškeré zboží záruka 24 měsíců při odběru s prodejkou (dle občanského zákoníku) a 12 měsíců při odběru s fakturou – na IČO - (dle obchodního zákoníku-pozn.vypustit). Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady, nevztahuje se na škody způsobené nesprávným používáním či zacházením a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Záruka může být uplatněna pouze po dobu záruční doby, která začíná dnem převzetí zboží. Po dobu přepravy zboží, za něj odpovídá poštovní služba. Poškození zboží během přepravy je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Pokud kupující zjistí závadu na zboží způsobenou jeho přepravou, či rozdíl mezi dokladem o koupi a skutečně dodaným zbožím, je nutné nás kontaktovat, bez zbytečného odkladu, telefonicky nebo e-mailem. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Reklamované zboží zasílejte spolu s dokladem o koupi (nebo jeho kopií) na naši adresu: BECOME s.r.o., Jirkovská 231, 431 59 Vysoká Pec, doporučeným balíkem (Česká pošta) nebo případně po domluvě jinou přepravní společností. Pokud zašlete reklamaci dobírkou nebude tato zásilka přijata!! Popis vady je nezbytné popsat a přiložit k zásilce. Reklamace vyřizujeme ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy od Vás reklamované zboží obdržíme). V případě kladného vyřízení reklamace je kupujícímu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Pokud zboží již není na skladě ani není k dispozici u výrobce, bude kupujícímu navrácena částka rovnající se prodejní ceně a poštovnému.
-------------------------------------------

Vrácení do 14 dnů
V souladu s §1829 a násl. občanského zákoníku máte právo zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být kompletní, nepoužité, se všemi etiketami od výrobce. Zboží odešlete na adresu prodávajícího (BECOME s.r.o., Jirkovská 231, 431 59 Vysoká Pec) a přiložte doklad o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato!(Náklady odeslání nese kupující) Při splnění těchto podmínek Vám bude vrácena cena zboží a poštovného a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky na bankovní účet, který je nezbytné uvést v zásilce případně v mailu.Nestane-li se tak bude platba vrácena na účet,ze kterého byla provedena. Při nesplnění některé z podmínek, nebudeme schopni akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.  
-------------------------------------------

Výměna zboží
V případě výběru špatné velikosti zboží Vám nabízíme možnost jeho výměny za jinou velikost. Výměnu je možno uskutečnit nejpozději do 14- ti dnů po obdržení zboží kupujícím. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zasláno se všemi etiketami spolu s kopií dokladu o koupi zboží v obchodě differentfashion.cz. Zboží je samozřejmě možné vyměnit i za jiný model, případný cenový rozdíl vyřešíme individuálně telefonicky nebo mailem.
-------------------------------------------

 

Porušení kupní smlouvy

Pokud zákazník stornuje svoji objednávku po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtováno odstupné ve výši 500,-Kč, podáním objednávky a jejím potvrzení kupujícím pro takový případ sjednané. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,05% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Výslovně však pro takový případ již podáním objednávky souhlasí s tím, že k  původní ceně zásilky  bude připočtena částka 100,-Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat firmě k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají. pozn. vypustit a nahradit: Nedojde-li ke splnění závazku kupujícím, bere tento na vědomí, že závazek může býti zajišťován soudní cestou s možnými dalšími náklady s řízením spojenými (náklady soudního řízení a právního zastoupení). Pro takový případ je místně příslušným soudem obecný soud kupujícího.

-----------------------------------------------

Závěrečná ustanovení

 

Ve vztahu ke splnění povinností dle §14 z.č.634/1992 Sb. provozovatel ujišťuje zákazníka o možnosti využít pro případné řešení spotřebitelského sporu Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů uvedených na seznamu Evropské komise.


V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách 101undergroundriders.cz.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne: 01.01.2018